HOME
ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว แผนปฏิบัติการประจำปี การบริหารความเสี่ยง กฏหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
e-port ติดต่อเรา

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์
ผู้บัญชาการทหารเรือ / ประธานกรรมการ


พลเรือเอก ช่อฉัตร กระเทศ
รองผู้บัญชาการทหารเรือ / กรรมการ(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)


พลเรือโท วราห์ แทนขำ
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ / กรรมการ(ผู้แทนกองทัพเรือ)พลเรือตรี เกริกไชย วจนาภรณ์
รองปลัดบัญชีทหารเรือ / กรรมการ(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)พลเรือตรี วาสเทพ แพทยานนท์
รองเจ้ากรมพลาธิการทหารเรือ /
กรรมการ(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)

                                                         

ผู้แทนกระทรวงการคลัง / กรรมการ


ผู้แทนสำนักงบประมาณ / กรรมการ

                                                   


พลเรือตรี สุทิน หลายเจริญ
ผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ /
กรรมการและเลขานุการ(ผู้บริหารทุนหมุนเวียน)