HOME
ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว แผนปฏิบัติการประจำปี การบริหารความเสี่ยง กฏหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
e-port ติดต่อเรา


น.อ.วรัญ เกษร รอง ผอ.กทส.ฐท.สส. เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ


น.อ.วรัญ เกษร รอง ผอ.กทส.ฐท.สส. เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ ณ ห้องประชุมกองบังคับการ การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ (อาคาร ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ) ในวันอังคารที่ 24 ธ.ค.62 เวลา 0830 - 1200