HOME
ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว แผนปฏิบัติการประจำปี การบริหารความเสี่ยง กฏหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
e-port ติดต่อเรา


งบทดลอง งป.2561

- กรมบัญชีกลาง กำหนดให้การปฏิบัติงานด้านบัญชี ปี 60 เรื่องความโปร่งใสการเปิดเผยรายงานการเงินสู่สาธารณะ โดยเริ่มตั้งแต่มี.ค.60 เป็นต้นไป
รายงานสถานภาพการเงิน ประจำปี งบประมาณ 2561

งบทดลองเดือน ตุลาคม 2560

งบทดลองเดือน พฤศจิกายน 2560

งบทดลองเดือน ธันวาคม 2560

งบทดลองเดือน มกราคม 2561

งบทดลองเดือน กุมภาพันธ์ 2561

งบทดลองเดือน มีนาคม 2561

งบทดลองเดือน เมษายน 2561

งบทดลองเดือน พฤษภาคม 2561

งบทดลองเดือน มิถุนายน 2561

งบทดลองเดือน กรกฎาคม 2561

งบทดลองเดือน สิงหาคม 2561