HOME
ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว แผนปฏิบัติการประจำปี การบริหารความเสี่ยง กฏหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
e-port ติดต่อเรา


พลเรือตรี สมพงษ์ ภูเวียง ผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ให้การต้อนรับ พลเรือเอก สิทธิพร มาศเกษม รองผู้บัญชา การทหารเรือ และคณะ รับฟังการบรรยายสรุปในเรื่องที่เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาท่าเรือตามโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) และแนวทางการกำหนดพื้นที่จอดเรือและการเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเรืออเนกประสงค์ยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ ฯ โดยมีนาวาเอก เรวัตร อ่อนละออ หัวหน้าท่าเรือจุกเสม็ดการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นผู้บรรยายสรุป ฯ
ณ ห้องประชุม บก.กทส.ฐท.สส. (อาคาร ทพส. – ทร.)เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2563