HOME
ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว แผนปฏิบัติการประจำปี การบริหารความเสี่ยง กฏหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
e-port ติดต่อเรา


น.อ.วรัญ เกษร รอง ผอ.กทส.ฐท.สส. เป็นผู้แทน ผอ.กทส.ฐท.สส.พบปะเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการ เมื่อ 5 ก.พ. 63 เวลา 1000 ณ รร.ซีพาราไดซ์ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี