HOME
ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว แผนปฏิบัติการประจำปี การบริหารความเสี่ยง กฏหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
e-port ติดต่อเรา


วันที่ 24 ส.ค.63 น.อ. นรพัชร์ ทาอินทร์ หัวหน้าท่าเรือจุกเสม็ด ฯ เป็นประธานเปิดอบรม เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำท่าเรือ ประจำปี 63 เพื่อให้เป็นไปตาม
ประมวลข้อบังคับ การรักษาความปลอดภัยระหว่างเรือกับท่าเรือ(ISPS CODE )