HOME
ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว แผนปฏิบัติการประจำปี การบริหารความเสี่ยง กฏหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
e-port ติดต่อเรา


ในวันที่ 9-12 มิ.ย.63 กทส.ฐท.สส. เปิดการอบรบระบบบริหารจัดการควบคุมการจราจรทางทะเล(VTMS) ณ ห้องศูนย์ควบคุมการจราจรทางทะเล อาคารผู้โดยสารเรือเฟอรี่ ชั้น 3 โดยมีกำลังพลจาก ทรภ.1 ฐท.สส. สอ.รฝ. และ ศรชล.ภาค1 เข้าร่วมการอบรบเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน