HOME
ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว แผนปฏิบัติการประจำปี การบริหารความเสี่ยง กฏหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
e-port ติดต่อเรา
1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5
พล.ร.ต.สุทิน หลายเจริญ ผอ.กทส.ฯ เป็นประธานรับ พล.ร.จ.Mohd Fadzil Kamal bin Mohd Mohaldin ผบ.วิทยาลัยป้องกันประเทศกองทัพมาเลเซีย คณะอาจารย์ และ นทน.หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันประเทศ เข้าดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาท่าเรือจุกเสม็ด


พล.ร.ต.สุทิน หลายเจริญ ผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธาน เปิด กิจกรรม CSR โครงการปรับปรุงศูนย์บริการนักท่องเที่ยว บริเวณหาดนางรำ หาดนางรอง


ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบการอาคารผู้โดยสารเรือเฟอร์รี่ (Ferry Terminal)


น.อ.ไพฑูรย์ ชีชะนะ รองผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นผู้แทนให้การต้อนรับเรือของกองทัพเรือสหพันธรัฐรัสเซีย


งานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นประจำปีบัญชี 2562 ในวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562


คณะด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน เข้าศึกษาดูการดำเนินงานของช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ท่าเรือสัตหีบ


พล.ร.ต.สุทิน หลายเจริญ ผู้อำนวยการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธาน เปิดกิจกรรม "รักษ์ท้องทะเลไทย ก้าวไกลร่วมกัน"


ประกาศ เรื่อง การควบคุมการขนถ่ายของเสียในเขตท่าเรือ และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการให้บริการรับกำจัด หรือบำบัดของเสียภายในเขต ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ


ท่าอากาศยานอู่ตะเภา (กทภ.) รับฟังการบรรยายสรุป ในหัวข้อการพัฒนาองค์กรตามแนวทางการประเมินการดำเนินงานทุนหมุนเวียน


ประกาศ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดอัตราค่าภาระของท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ

อบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดย วิทยากรหลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ 3/62 "เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์"


น.อ.จักรพันธ์ สุวรรณสวัสดิ์ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของท่าเรือ ท่าเรือจุกเสม็ด ประจำปี 62


เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในที่ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลและขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)


ผู้ข่วยศาสตราจารย์ เรือเอก ดร.สราวุธ ลักษณะโต และคณะมหาวิทยาลัยบูรพา มอบเอกสารโครงการ การศึกษารูปแบบการเชื่อมโยงการให้บริการด้านการขนส่งระหว่างท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาและท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ


ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISPS CODE

การต้อนรับหมู่เรือฝึกกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลญี่ปุ่น เนื่องในโอกาสเข้าเยือนประเทศไทยเพื่อกระชับความสัมพันธ์ ระหว่างกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลญี่ปุ่นกับกองทัพเรือไทย


ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ และคณะ ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยในพื้นที่โครงการฯ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ กองทัพเรือ


ปลัดบัญชีทหารเรือและคณะจากสำนักงบประมาณ เยี่ยมชม โครงการขุดลอกร่องน้ำของท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ กองทัพเรือ


พลเรือตรี สุทิน หลายเจริญ ผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ / กรรมการและเลขานุการ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ ให้การต้อนรับ พลอากาศตรี ภูมิใจ เลขสุนทรากร ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ


กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562การประชุมคณะทำงานพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ กองทัพเรือ ครั้ง 1/2562พลเรือตรี สุทิน หลายเจริญ ผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ / กรรมการและเลขานุการ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ เป็นประธานในการประชุมและบรรยายสรุป ให้การต้อนรับคณะกรมบัญชีกลางท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ ได้รับการรับรอง มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน พร้อมฟังบรรยายสรุป ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ กองทัพเรือพิธีส่ง RADM.YAN ZHENGMING ผู้บังคับหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ กองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนจีน และ COMMANDER YEI KEIHUA ผู้บังคับการเรือ QI JIUANG กองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางออกจากประเทศไทย ณ ท่าเรือจุกเสม็ดประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาสำรวจ ออกแบบ และวางผังการใช้ประโยชน์พื้นที่ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ กองทัพเรือพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารผู้โดยสารเรือเฟอร์รี่ (FERRY TERMINAL)เชิญผู้แทนบริษัท ร่วมประชุมหารือเพื่อรับทราบนโยบายกองทัพเรือและ แผนพัฒนาท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ