HOME
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบจัดการสินทรัพย์และครุภัณฑ์ ระบบจัดการสินทรัพย์และครุภัณฑ์ SUPBUD 2024 ติดต่อเรา


นาวาเอกมาฆะพงศ์ ดาราพันธุ์ หัวหน้ากองการท่า ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ ให้การต้อนรับ และรับฟังการบรรยาย เรื่อง "แนวทางการพัฒนาท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ ตามแนวคิดของนิสิตฝึกงาน" โดย นางสาวนิภาวรรณ วงค์นากลาง และ นางสาวอันดามัน ดีอ่อน นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องศูนย์ควบคุมการสัญจรทางทะเล อาคารผู้โดยสารท่าเรือเฟอร์รี่ ชั้น 3