HOME
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบจัดการสินทรัพย์และครุภัณฑ์ ติดต่อเรา
พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์
ผู้บัญชาการทหารเรือ
ประธานกรรมการ


พลเรือโท สุทิน หลายเจริญ
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ
กรรมการ (ผู้แทนกองทัพเรือ)


พลเรือโท ไพศาล ชะโนภาษ
เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ
กรรมการ(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)


พลเรือตรี ประกอบ สุขสมัย
รองปลัดบัญชีทหารเรือ
กรรมการ(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)


พลเรือโทอรรถพล เพชรฉาย
เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ
กรรมการ(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)

                                                         


พลเรือตรี สมพงษ์ ศรอากาศ
ผู้อำนวยการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ
กรรมการและเลขานุการ

                                                   
                                                         

ผู้แทนกระทรวงการคลัง
กรรมการ


ผู้แทนสำนักงบประมาณ
กรรมการ