HOME
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบจัดการสินทรัพย์และครุภัณฑ์ ระบบจัดการสินทรัพย์และครุภัณฑ์ SUPBUD 2024 ติดต่อเรา


                เมื่อวันพุธ ที่ 20 เมษายน พ.ศ.2565 พลเรือตรี กรัณย์ กลิ่นบัวแก้ว ผู้อำนวยการ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ เป็นประธานในการจัดการประชุมหน่วยงานนอกกองทัพเรือ ตัวแทนเรือ และบริษัทผู้ประกอบการในพื้นที่ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบนโยบายกองทัพเรือ พร้อมทั้งแผนพัฒนาท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ    ตามแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EEC) รวมไปถึงรับทราบและหารือปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินงาน การให้บริการเชิงพาณิชย์เปิดพื้นที่ให้ตัวแทนเรือ บริษัทผู้ประกอบการในพื้นที่ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ นำเสนอนโยบายแนวทางการดำเนินการธุรกิจในอนาคตของบริษัทเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงาน รวมไปถึงการวางแผนงานของท่าเรือ ให้ตอบสนองและรองรับการให้บริการที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้การดำเนินการเป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเคร่งครัด