HOME
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบจัดการสินทรัพย์และครุภัณฑ์ ระบบจัดการสินทรัพย์และครุภัณฑ์ SUPBUD 2024 ติดต่อเรา


                    พลเรือตรี กรัณย์ กลิ่นบัวแก้ว ผู้อำนวยการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ  เป็นประธานคณะดูงาน ในการศึกษาดูงานท่าเรือพาณิชย์ภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ท่าเรือแหลมฉบัง  ตำบลทุ่งสุขลา  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบการบริหารงานท่าเรือพาณิชย์ของภาครัฐและเอกชน ตลอดจนศึกษาระบบการปฏิบัติงานท่าเรือ การใช้เครื่องมือทุ่นแรง การปฏิบัติงานในการรับเรือขนส่งผู้โดยสารขนาดใหญ่และเรือสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ โดยสามารถนำความรู้มาเป็นแนวทางในการบริหาร ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ ในอนาคตต่อไปได้