HOME
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบจัดการสินทรัพย์และครุภัณฑ์ ระบบจัดการสินทรัพย์และครุภัณฑ์ SUPBUD 2024 ติดต่อเรา


                ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 พลเรือตรี อมรเทพ บุญยงค์ ผู้อำนวยการ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ ให้การต้อนรับ นางสาวธรรญธร สุขดี เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ สำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อปิดการตรวจสอบบัญชีเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารของ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ 2566 # กองทัพเรือ “เทิดทูนสถาบัน ยึดมั่นระเบียบวินัย ประชาชนภูมิใจ ทะเลไทยมั่นคง” Fit for the future # การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ “ถูกต้อง รวดเร็ว ร่วมมือ”