HOME
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบจัดการสินทรัพย์และครุภัณฑ์ ระบบจัดการสินทรัพย์และครุภัณฑ์ SUPBUD 2024 ติดต่อเรา


                ในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 นาวาเอก ธงชัย ถามะพันธ์ รองผู้อำนวยการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ เป็นผู้แทน พลเรือตรี อมรเทพ บุญยงค์ ผู้อำนวยการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ เป็นประธานเปิดการฝึกดับเพลิงภายในเขตท่าเรือจุกเสม็ด ครั้งที่ 2/2 ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 25 - 31 มีนาคม 2567 ณ บริเวณหน้ากองบังคับการ การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ โดยให้กำลังพลของท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ ดำเนินการฝึกเบื้องต้นเฉพาะหน้าที่ในการสนับสนุนการดำเนินงานเชิงพาณิชย์ของ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ ซึ่งเป็นการฝึกองค์บุคคลให้มีความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่ประจำรถดับเพลิง การทำหน้าที่เมื่อเกิดเพลิงไหม้ การติดต่อสื่อสาร การสนับสนุนการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ การก่อการร้ายหรือการกระทำอันเป็นโจรสลัดหรือการกระทำอื่นใดอันก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรือผาสุกแห่งประชาชน #กองทัพเรือ "เทิดทูนสถาบัน ยึดมั่นระเบียบวินัย ประชาชนภูมิใจ ทะเลไทยมั่นคง" Fit for the future #ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ "ถูกต้อง รวดเร็ว ร่วมมือ" ดทูนสถาบัน ยึดมั่นระเบียบวินัย ประชาชนภูมิใจ ทะเลไทยมั่นคง" Fit for the future #ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ "ถูกต้อง รวดเร็ว ร่วมมือ"