HOME
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบจัดการสินทรัพย์และครุภัณฑ์ ระบบจัดการสินทรัพย์และครุภัณฑ์ SUPBUD 2024 ติดต่อเรา


                ในวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 นาวาเอก ธงชัย ถามะพันธ์ รองผู้อำนวยการ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ และผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ เป็นผู้แทน พลเรือตรี อมรเทพ บุญยงค์ ผู้อำนวยการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ เป็นประธานเปิดการฝึกการรักษาความปลอดภัยภายในเขตท่าเรือ 2/2 ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ บริเวณหน้ากองบังคับการ การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ โดยการฝึกรักษาความปลอดภัยในเขตท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังพลที่รับการฝึกมีความรู้ ความชำนาญ และได้รับประสบการณ์ในการรักษาความปลอดภัย รวมทั้งการตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ที่ผ่านเข้า – ออกในเขตท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ เพื่อเป็นการป้องกันการลักลอบสิ่งผิดกฎหมาย เข้ามาในพื้นที่รับผิดชอบ การป้องกันการก่อการร้ายซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการบูรณาการด้านความมั่นคง ตลอดจนเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ในการดับเพลิงกู้ภัยช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเบื้องต้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ โดยการฝึกครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของประมวลข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ (International Ship And Port Facility Security Code: ISPS Code) # กองทัพเรือ “เทิดทูนสถาบัน ยึดมั่นระเบียบวินัย ประชาชนภูมิใจ ทะเลไทยมั่นคง” Fit for the future # ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ “ถูกต้อง รวดเร็ว ร่วมมือ”