HOME
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบจัดการสินทรัพย์และครุภัณฑ์ ระบบจัดการสินทรัพย์และครุภัณฑ์ SUPBUD 2024 ติดต่อเรา


                ในวันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 นาวาเอก ธงชัย ถามะพันธ์ รองผู้อำนวยการ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ เป็นผู้แทน พลเรือตรี อมรเทพ บุญยงค์ ผู้อำนวยการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือให้การต้อนรับ นาวาเอก กุมุทพันธ์ แสงเฟื่อง รองเจ้ากรมจเรทหารเรือ ในการแถลงผลการสอบทานการควบคุมภายใน ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ โดยให้หน่อยบรรยายสรุป ประกอบด้วย ภารกิจ พันธกิจ วิสัยทัศน์ การดำเนินการ รวมทั้งปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องในกรดำเนินการควบคุมภายใน และแนวทางการแก้ไขปัญหาของหน่วยทั้ง 7 ด้าน # กองทัพเรือ “เทิดทูนสถาบัน ยึดมั่นระเบียบวินัย ประชาชนภูมิใจ ทะเลไทยมั่นคง” Fit for the future # ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ “ถูกต้อง รวดเร็ว ร่วมมือ”