HOME
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบจัดการสินทรัพย์และครุภัณฑ์ ระบบจัดการสินทรัพย์และครุภัณฑ์ SUPBUD 2024 ติดต่อเรา


                   ในวันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 08.50 น. พิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผู้อำนวยการ การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ด้วยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ ดังต่อไปนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ลำดับที่) 33. พลเรือตรี สมพงษ์ ศรอากาศ ผู้อำนวยการ การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม กองทัพเรือ (ลำดับที่) 620. นาวาเอก อมรเทพ บุญยงค์ เป็น ผู้อำนวยการ การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม พุทธศักราช 2566 สถานที่จักพิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผู้อำนวยการ การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดขึ้น ณ บริเวณชั้น 2 อาคาร กองบังคับการ การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ และบริเวณหน้า กองบังคับการ การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ