HOME
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบจัดการสินทรัพย์และครุภัณฑ์ ระบบจัดการสินทรัพย์และครุภัณฑ์ SUPBUD 2024 ติดต่อเรา


                ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ใช้ในสถานที่ทำงาน (English for Organization) ตามแผนปฏิบัติการทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2567 กลยุทธ์ที่ 3.3 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีสมรรถนะสูง ในโครงการอบรมภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ใช้ในสถานที่ทำงาน (English for Organization) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ภาษาอังกฤษอย่างกว้าง เพื่อรองรับการบริหารจัดการงานที่เกี่ยวข้องและประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ # กองทัพเรือ “เทิดทูนสถาบัน ยึดมั่นระเบียบวินัย ประชาชนภูมิใจ ทะเลไทยมั่นคง” Fit for the future # ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ “ถูกต้อง รวดเร็ว ร่วมมือ”