HOME
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบจัดการสินทรัพย์และครุภัณฑ์ ติดต่อเรา


รายงานการเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายของภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ 2566