HOME
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบจัดการสินทรัพย์และครุภัณฑ์ ระบบจัดการสินทรัพย์และครุภัณฑ์ SUPBUD 2024 ติดต่อเรา


               ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ จัดอบรมสัมมนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒาระบบบริหารจัดการและการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้เจ้าหน้าที่ได้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบบริการจัดการท่าเรือ (E - PORT) สามารถนำมาใช้ในการบริหารจัดการได้ตามวัตถุประสงค์ โดยมี นาวาเอก ธงชัย ถามะพันธ์ รองผู้อำนวยการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ ผู้แทน พลเรือตรี สมพงษ์ ศรอากาศ ผู้อำนวยการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ เป็นประธานในการอบรมสัมมนา เมื่อวันที่ 21 - 23 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา